הקדמה
הקסגון תוכנה בע"מ(להלן – "הקסגון" או "אנחנו"), חברה פרטית אשר התאגדה על פי חוקי מדינת ישראל, הינה הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט www.tzimmer.com, (להלן – ה"אתר"). השימוש באתר ובשטח הפרסום שהוקנה לך ע"י הקסגון הינו בכפוף לתנאים המפורטים כדלקמן. הקלדת שם המשתמש והסיסמא, אישור התיבה "אני מסכים לתנאי השימוש" וכן השימוש עצמו יהוו עדות, ללא כל סייג או הגבלה, לכך שהנך מקבל תנאי שימוש אלה – כפי שהם ישונו מעת לעת - כתנאים המחייבים אותך.

תנאים והוראות
כפי שנזכר לעיל, תנאי שימוש אלה יסדירו את השימוש באתר והנך מסכים בזאת, ללא כל הסתייגות, שהתנאים וההוראות הנכללים בהסכם זה יחייבו אותך. אנו שומרים על הזכות לשנות את הוראות הסכם זה מעת לעת ואתה מאשר בזאת שבכל ביקור שלך באתר תהיה חייב לבדוק תנאי שימוש אלה כדי לוודא שאכן הנך ממשיך להסכים לתנאים הנכללים בתנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כעדות להסכמתך לשינויים בתנאי שימוש אלה.

מהות האתר והשירות שהוא מעניק
האתר נועד לספק לבעלי צימרים ו/או חדרי אירוח בצפון הארץ ("הצימרים") פלטפורמה לפרסום ושיווק של צימרים אלו תוך מתן אפשרות לגולשים המתעניינים בהזמנת הצימרים לקבל את מלוא המידע אודותם ולפנות לבעלי הצימרים לשם ביצוע הזמנתם. כל המידע, הטקסטים, ההסברים, הסקירות, התמונות, השרטוטים, האיורים, הקישורים וכל החומר האחר שתוכל להעלות לשטח הפרסום שהוקצה לך על ידנו יקרא להלן בתנאי שימוש אלה – "תוכן". כמו כן אתה מבין ומאשר שהדפים באתר עשויים לכלול פרסומות ושפרסומות אלה נדרשות על מנת לאפשר את המשך תפקודו של האתר.

תנאי העלאת תוכן לאתר
הנך מאשר בזאת כי מרגע קבלת שם המשתמש והסיסמא והזנתם במערכת האתר, ניתנת לך יכולת שליטה מוחלטת בכל האמור לתוכן שתבחר להעלות ו/או להציג בקשר עם הצימרים שברצונך לפרסם באתר, וכי להקסגון אין שליטה ו/או מעורבות ו/או סמכות החלטה ו/או זכות למתן אישור מבעוד מועד בכל האמור לתוכן זה. הנך מסכים בזאת שכל תוכן שתספק לצורך פרסום באתר יעמוד בהנחיות לגבי תכנים המובאות להלן. אתה תישאר הבעלים של כל זכות שיש לך בתוכן, אולם בעצם העלאת התוכן לאתר הנך מעניק לנו רישיון לפרסם את התוכן באתר, כולו או מקצתו, ולהרשות למשתמשים באתר להשתמש בתוכן, בכפוף לכל הדינים החלים.

הקסגון הינה חברה שומרת חוק, ולכן מתנגדת ומוקיעה בכל פה כל פגיעה בזכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות ונוספות הקיימות לצדדים שלישיים בכל האמור לתוכן שיועלה ו/או יפורסם על ידך ו/או על ידי אחרים("זכויות"). אי לכך, הנך מאשר, מתחייב ומצהיר כי תעלה לאתר אך ורק תוכן אשר הזכויות בו שייכות לך ו/או לגוף אחר שבשליטתך המלאה או תוכן אשר למיטב ידיעתך לא קיימות בו לצד ג' כלשהו, ולו למראית עין, זכויות כלשהן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ולמען הסר ספק חל עליך איסור מוחלט להעלות לאתר תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או פוגעים בפעילות המערכת. בין היתר, הנך מתחייב שלא להעלות את התכנים הבאים, שאינם מהווים רשימה סגורה:

1. כל תוכן שבהעלאתו תהיה עבירה לרבות לפי חוק זכות יוצרים, 1911 ו/או לפי פקודת זכות יוצרים 1924 ו/או לפי כל חוק שהוא, אשר פוגעת בזכויות יוצרים ו/או בזכויות קנייניות אחרות כלשהן.
2. כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור , לרבות תוכן בעל אופן טורדני .
3. תכנים בעלי אופי של השמצה , הסתה ופגיעה אישית.
4. תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום נזק.
5. כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של הקסגון ו/או צד ג' כלשהו.
6. תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
7. כל תוכן המהווה בסיס לתביעה אזרחית ו/או תלונה פלילית ו/או קובלנה פלילית , או מהווה הפרה אחרת של חוקי מדינת ישראל, לרבות כל תוכן בלתי חוקי, המעודד , תומך או מסייע , או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבריה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל.
8. מודעות חינם, באנרים, אלא אם ניתנה הסכמת האתר מראש.

הנך מתחייב בזאת, לפנות להקסגון, בכל מקרה של התלבטות ו/או ספק באשר להתאמת התוכן שברצונך להעלות לתנאים האמורים לעיל, ולבקש את חוות דעתה ו/או אישורה להעלאת התוכן. אי קיום חובה זו והעלאת התוכן על דעתך בלבד, תסיר לחלוטין מהקסגון באופן מלא כל אחריות להשלכות שעשויות לנבוע מפעולה זו מצדך, כמפורט להלן.

הגבלת אחריות, סמכות להסרת תכנים וחובת שיפוי
מובהר בזאת כי אין באפשרות ו/או בכוונת הקסגון לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התוכן שיועלה על ידך ו/או על ידי המשתמשים האחרים. לפיכך האחריות על תכנים אלו מוטלת עליך (בהיותך מי שהציב אותם באתר) בלבד.

למרות האמור לעיל, הקסגון שומרת לעצמה את הזכות המלאה למחוק, להשמיט ולערוך בכל אופן נדרש אחר כל תוכן שהועלה בניגוד לתנאים המנויים לעיל, כולו או מקצתו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל זמן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שבכל מקרה של טענה שתופנה כנגד הקסגון ו/או כנגדך בהקשר לפגיעה לכאורה בזכות יוצרים של התוכן שבחרת להעלות על דעתך לאתר, תהיה הקסגון רשאית לדרוש ממך להסיר חומר זה לאלתר ו/או להסירו בעצמה, הכל עד להתבררות הטענה כנגד התוכן הנ"ל. הנך מאשר כי לא תבוא כלפי הקסגון בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להסרת ו/או עריכת תוכן כאמור, וכי בכל מקרה לא יהיה בהחלטת הקסגון להסיר איזה מתכני האתר, משום קבלת אחריות מכל סוג שהוא על התוכן הנ"ל ותוצאות הצגתו.

הנך מאשר כי אופן הצגת הצימר, מעלותיו, השירותים הכלולים בו, מחירי שכירתו וכן ביצוע ההזמנה ושיריון הצימרים למזמינים, הינם באחריותך בלבד, וכי להקסגון אין כל נגיעה ו/או שליטה ו/או מעורבות בפרסום ובביצוע ההזמנות ואין אחריות לאמיתות המידע, וכן כי כל טענה של הלקוח המזמין בקשר לטיב השירות שקיבל ו/או למועדי ההזמנה ו/או למחירים, צריכות להיות מופנות אליך ולא להקסגון.

ברור לך, והנך מאשר ומתחייב התחייבות בלתי חוזרת כי תפצה ו/או תשפה את הקסגון ו/או את נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והשליחים שלה בגין כל הוצאה ו/או נזק כספי ו/או אחר שייגרם להקסגון ו/או לגורמים הנ"ל כתוצאה מטענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה ע"י צד ג' כלשהו הקשורה להפרה ו/או חשש להפרה שלך את אחד מהתנאים והמגבלות המנויים לעיל הנוגעים לתוכן שבאפשרותך להעלות לאתר (לרבות ובפרט טענה הנוגעת להפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן) וכן בקשר לטיב השירות שסופק על ידך למתעניין ו/או למזמין הצימרים שבבעלותך. חובת השיפוי הנ"ל תחול למען הסר ספק גם על כל הוצאה שתיגרם להקסגון לשם התגוננות ו/או הדיפת טענות ו/או תביעות כנ"ל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות.

ברור וידוע לך כי הקסגון לא תהא חייבת ו/או אחראית כלפיך בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר , וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות לחשבונך באתר. למרות שהקסגון עושה כמיטב יכולתה לתחזק את האתר, אין ולא תהא לה אחריות כל שהיא לכל טעות , פגם הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בו שימוש ברגע נתון זה או אחר.

סמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע משימוש באתר , תנאיו , הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהא לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, תהייה לבתי המשפט במחוז חיפה| ולהם בלבד.

כללי
(i) אם בית משפט או רשות מוסמכת אחרת יפסקו שתנאי שימוש אלה אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, כולם או מקצתם, אזי התוקף של ההוראות האחרות של תנאי שימוש אלה ושל ההוראות הנדונות הנותרות לא יושפע עקב כך. (ii) שום ויתור מצדנו על כל הוראה הנכללת בתנאי שימוש אלה לא תתפרש כויתור על כל הפרה קודמת או על כל הפרה עתידית של כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה. (iii) אם לא נאמר באופן מפורש אחרת בתנאי שימוש אלה, אזי שום דבר מהנאמר בתנאי שימוש אלה לא יקנה כל זכות או כל הטבה אחרת לצדדים שלישיים. (iv) תנאי שימוש אלה ביחד עם ההסכם שנחתם עמכם בעת רכישת שירותי האתר כוללים את מלוא ההסכם ביניכם לבינינו בקשר לשימושכם באתר.